Дистанционен курс за Длъжностно лице,провеждащо инструктажи по ЗБУТ

Дистанционен курс за Длъжностно лице,провеждащо инструктажи

Каква е цената на курс за длъжностно лице по инструктажи

Дистанционен курс за Длъжностно лице,провеждащо инструктажи

      Длъжностното лице по инструктажите е човекът, който се грижи за безопасността на повереното му звено. Чрез отработени схеми за действия, той подготвя персонала за реакция при аварии, бедствия и други непредвидени ситуации така, че нараняванията да са минимални, а жертвите нула. За да изпълнява адекватно тази работа, длъжностното лице само по себе си също трябва да премине подготовка, наречена курс по ЗБУТ. Този курс се полага преди започване на същинската работа. Финансово той е изцяло отговорност на работодателя, за когото длъжностното лице по инструктажите ще работи в последствие. Ето защо цената особено много интересува всеки работодател, решил да предприеме това обучение. Оптималният вариант ниска цена – качествена услуга е това, което всеки от нас търси.

      Върху цената на обучението за длъжностно лице по инструктажите оказват влияние няколко фактора. Най-важният от тях е цената, която школата ще заплати на преподаващия, защото това е и най-скъпата част от ценообразуването. За да се елиминира тя е добре да се избере курс, който се провежда онлайн. При него ролята на лектор е излишна. Достатъчно е да има експерт, който веднъж да изготви материалите, по които ще се учи. След това той само трябва да ги предоставя на желаещите и заплатилите таксата за курса. От него има нужда и при онлайн консултации, касаещи неразбиране на материала, и с това неговата роля е изчерпана. Поради тази причина и онлайн вариантите на тази услуга са най-евтини. Към момента курс по ЗБУТ варира между петдесет и седемдесет лева онлайн. Докато при обучение на място, цената автоматично започва от деветдесет лева нагоре. Оказва се, че в наши дни да извикаш лектор и да създадеш група от курсисти е лукс. Както обучаващите, така и лекторът са заети, а и е много трудно да нагодиш графиците на толкова много хора така, че всички да се явят в определен час и това за тях да не е свързано с компромиси с други дейности. 

      Все пак при избора на цена трябва да се съобразите и с бюджета, който имате, както и с нивото на владеене на компютърна грамотност на хората, които ще обучавате. Ако те нямат такава или изпитват сериозни затруднения, трудно ще могат да преминат този курс. Изберете най-ниската цена, но и вариант, който да ви гарантира добре свършена работа така, че да не се налага заплащането на повторен курс, което никак няма да е изгоден вариант, а и ще изхабите много време и нерви. 

 

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ/ГУТ

Как да се състои първоначалното обучение на КУТ

 

      Първоначалното обучение на комитета по условия на труда е задължително, както и ежегодишното, но това е друга тема. То предхожда назначаването на членовете на комитета, но се случва след като вече сте се спрели на няколко от своите служители, които ще заемат този важен пост. Така ще се обучават само хора, които имат конкретна нужда от това, за да могат правилно и компетентно да изпълняват своите задължения. Има няколко начина да се състои обучението на членовете на вашия комитет и това зависи от няколко фактори. То се определя от политиката на фирмата по въпроси, свързани с преквалификацията на персонала. Същото е свързано и с възможността на служителите да отсъстват от работния процес и да съвместяват повече от една длъжност. 

       Обучението на комитета по условия на труда често се подценява, тъй като се смята, че като длъжност на непълен работен ден тя не изисква специални умения и знания. Истината е, че вероятно повечето неща са известни на вашите бъдещи членове на КУТ от опита им, но все пак има и още за усвояване и учене. Как да извърши обучението конкретно всеки работодател сам за себе си преценява и избира в зависимост от конкретните условия във своята фирма. Тъй като комитетът трябва да се състои минимум от трима души, то тяхното посещение на курса е добре да се синхронизира. Естествено при повече хора това става по-сложна за осъществяване и може например бъдещите членове да се разделят на групи в зависимост от това какви часове за обучение биха ги устроили най-добре. Възможно е и просто да освободите тотално всички служители, които ще членуват  в комитета, за да присъстват на обучение. Така всичко ще мине по-бързо, работният процес няма да страда дълго и по-скоро те ще могат да заемат длъжността си. За да има работодателят определен контрол върху този процес, обучението може да се извърши на място в зала в предприятието от специално нает за това лектор. 

         Естествено обучението може да се проведе онлайн, като никой не се ангажира с напредъка на другия и не носи отговорност за неговото представяне на финалния тест. Така има доста голяма свобода относно време, начин на подготовка и скорост. Рискът обаче с даването на прекалено много свобода съществува за всеки работодател. Без контрол и обратна връзка много хора биха разтегнали до безкрай този процес на обучение във времето. От този факт ще пострадат както всички други членове на комитета, така и работният процес и интересите на работодателя. 

Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР

Онлайн курс за Длъжностно лице за инструктаж

Онлайн курс за длъжностно лице, провеждащо инструктажи

Онлайн курс за Длъжностно лице за инструктаж

      Длъжностното лице за инструктажи се назначава във всяка фирма или организация, без значение на обхвата и вида на дейността й. Тъй като инструктажите, които трябва да се проведат в една организация, са различни и засягат различни работни ситуации, то е нужно да има длъжностно лице, което да носи отговорност за тяхното провеждане.

      По своята същност инструктажите биват няколко вида. Първоначалният е този, който се случва веднага с постъпването по хронологичен ред. Още на първият работен ден служителят го преминава под ръководството на длъжностното лице и полага своя подпис в специална книга, като доказателство за това, че е бил инструктиран.

      Следва ежедневният инструктаж, който не се прилага за всички длъжности. Има много професии, където той не е наложителен. Все пак където се изисква, той се провежда също така от длъжностното лице по инструктажите. Извънредният и периодичният инструктаж също са задължения на това лице.

      Все пак за да изпълнява всички свои функции по инструктажите, това лице би следвало да премине специален курс, с който да придобие право да изпълнява тази длъжност. За да обучите такова лице най-лесно би било да използвате онлайн вариант за това. Защо този начин има най-големи предимства в сравнение с другите познати за това методи? На първо място е качеството на курса. Онлайн обучението на длъжностно лице по инструктажи дава много свобода при избора на организация за обучение. При този вариант не е нужно да се ограничавате само с местоположението, на което се намира фирмата ви или лицето, което ще обучавате. Особено ако фирмата ви има поделение в различни градове, ще си спестите много пътуване и организация по това обучение. На второ място е достъпът до много и най-различна информация, която обучаваното лице ще получи със записването си в този курс. Със записването си то не получава само един учебник или лекции, а много други странични източници, които биха били от полза за курса. Накрая трябва да се каже, че онлайн обучението на длъжностно лице по инструктажи спестява и много средства. Разходите се ограничават до това само да преведете пари за курса, без други излишни главоболия. Няма да има организиране на престой, хотели и пътуване. Лицето няма да има нужда да отсъства от работа и да преустройва личния си график. Всичко се извършва онлайн, а получаването на готовия сертификат при успешно преминат курс се осигурява в рамките на един-два работни дни, след което то успешно може да започне своята работа по инструктиране на персонала и поддържане на безопасни условия на труд във фирмата.