Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Бързо и лесно учредяване на ГУТ

Съществуването на ГУТ или група по условия на труда е условие, което се налага да се изпълни в повечето фирми. То е необходимо поради изискването всяко предприятие с персонал над пет човека до максимум петдесет да има такава функционираща и обучена група от хора.

Сигурността на труда често е подценявана част от работния процес. Ето защо в повечето случаи има голяма неяснота при избора и учредяването на комитетите и групите по условия на труд.

Все пак при добро желание, това би могло да стане по най-добрия начин и в няколко лесни стъпки.

Съществуването на група по условия на труда получава задължителен характер веднага след като петият човек е назначен в предприятието. Макар и основното звено на фирмата да е малко, не е изключено тя да има подразделения в други райони. Всяко от тях също подлежи на закона за сформиране на ГУТ.

Естествено е следващия въпрос да е свързан с броя на членовете му. Тъй като той е пряко съотнесен към общия брой на служителите, той не трябва да е повече от двама души. Съответно за да има равнопоставеност, единият трябва да е представител на работната сила, а другият на ръководството. Спорен е въпроса дали може работодателят да възлага пълномощия на други хора. Обикновено се налага самият той да е единствен представител от страна на ръководството.

Следва въпроса с обучението. Всеки работодател трябва да знае, че той и другият представител трябва да преминат обучение в рамките на тридесет часа, за да са правоспособни представители на ГУТ. За целта често се избира онлайн вариант за обучение по ЗБУТ, което ще избегне много неудобства. На първо място обикновено управителите са твърде заети, а представителят на работната сила има и други задължения във фирмата. Дистанционното обучение не е ограничено във времето и мястото, а и не налага управител и работник да се чувстват неудобно от времето, прекарано заедно. Освен това при дистанционното обучение по ЗБУТ курсистите имат достъп до материалите за тяхното обучение в специална платформа по 24 часа в денонощието.

Накрая, но не на последно място ГУТ трябва да подържа обучение всяка година. Ако и грижата за документалната част съпътства всичко гореспоменато, резултатът е лесно и безпроблемно учредена и функционираща група по условия на труда, която покрива всички нормативни изисквания.