Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Защо трябва да осигурим удостоверение за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

      Длъжностното лице по ЗБУТ в строителството е ключово звено, което макар и не винаги видно за всички други участници в работния процес се грижи за здравето и безопасността на всички на работния обект. Не винаги същинските неща са тържествени и изтъквани. Затова и много пъти на другите се струва, че това длъжностно лице всъщност си живее доста лесно и безгрижно. Истината е, че отговорността е огромна. И дори когато не виждате това лице с дни или дори не знаете името му, то наблюдава и тайно крои планове как да подсигури здравето на всички ви. 

      Работодателят е основна фигура както в избора, така и във въвеждането в работата на това лице. Като част от този процес се явява обучението на длъжностното лице по ЗБУТ, което приключва с придобиването на удостоверение, с което това лице фактически встъпва в своята длъжност. За да осигурим такова удостоверение на своя служител, преди това е нужно да организираме посещението му на курс по ЗБУТ. За целта може да изберем между присъствения вариант и този онлайн. Изборът зависи преди всички и най-вече от това каква е заетостта на лицето през деня. Това е така, защото длъжностното лице по ЗБУТ в строителството е длъжност, която се извършва по съвместителство с друга основна във фирмата. Ако обаче мащабите на бизнеса не предполагат едно лице да извършва цялата работа, то тогава трябва да се ориентирате към изграждането на цяла служба по безопасност или отдел, който да се състои от няколко такива длъжностни лица, като функциите между тях са поделени. В който и от случаите да попадате, удостоверението ще е нужно. Затова побързайте да потърсите школа, която ще приеме да обучава служителите ви. Ако създавате служба или отдел, препоръчително е да уговорите лектор, който да посещава и обучава на място хората. Това може да се случва в заседателна зала или някой по-голям кабинет, който е на разположение за ползване. Така ще спазите всички изисквания, свързани с това обучение. От една страна ще проведете качествен трейнинг. От друга няма да отнемате допълнително време на работниците, тъй като всичко ще бъде в работно време, както е и редно да се случи. Не е за подценяване и факта, че този вариант гарантира огромно удобство за обучаващите се, които ще запазят ежедневната си среда и няма да има нужда да свикват с нови неща. Наличието на лектор, който да е на разположение само за вас, гарантира високото качество на курса. 

Дистанционно ежегодно обучение по ЗБУТ на КУТ/ГУТ

Дистанционна ежегодно обучение по ЗБУТ на КУТ /ГУТ

Поддържане на ежегодно онлайн обучение за представители на КУТ

Дистанционна ежегодно обучение по ЗБУТ на КУТ /ГУТ

            Според българското законодателство, всяка компания с назначен персонал над петдесет души на постоянен договор следва да избере и назначи със заповед на управителя специализиран Комитет по условия на труда или накратко КУТ, който да осигурява безопасна и здравословна среда на труд. 

            Членовете на КУТ следва да преминат първоначално обучение, което да ги въведе в това, което трябва да следят като такива. След като веднъж са въведени в основните принципи на безопасност, представителите на КУТ трябва да преминават ежегоден курс и инструктаж, за поддържане на адекватни и безопасни условия на труд. 

           Изборът, направен спрямо условията ( например фактът, че участниците в КУТ обикновено са ангажирани и с други аспекти на фирмената работа ) следва да се изходи от обстоятелството, че първоначалното въвеждащо обучение трябва да е едновременно минимално ангажиращо в дневната част на деня и в същото време интерактивно и достатъчно качествено. Като се добави и фактът, че избраните членове ежегодно трябва да затвърждават своите знания, финансовата част не е за подценяване.  

            С избора на онлайн първоначално обучение по ЗБУТ на представители на КУТ, работодателят печели много в дългосрочен план. В условията на огромна конкуренция във виртуалното пространство, платформите за онлайн обучение предлагат много изгодни условия. Като се добави фактът, че това специализирано обучение се провежда всяка година, най-вероятно биха могли да бъдат договорени допълнителни отстъпки за лоялни клиенти, които допълнително да облекчат разходите на бизнеса за обучение. 

            Накрая, но не на последно място трябва да се знае, че ежегодното обучение за представители на КУТ, било то онлайн или не, изисква наличието и съхранението на фирмена документация, за провеждането на такова. За разлика от първоначалния инструктаж от персонала, ежегодното поддържане на КУТ изисква по-малко часове на обучение. Според нормативната база това са шест учебни часа. Естествено това е минимум, но и той би бил достатъчен.

             С попълването на протокол от проведеното обучение с подробно описание на темите, лекторите и участниците в него, може да се счита, че ежегодното обучение за представители на КУТ е успешно завършило. Протоколът, който се изготвя ежегодно, е неразделна част от документацията за първоначално обучение, както и от заповедите за избор на представители на КУТ.  

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ/ГУТ

Как да се състои първоначалното обучение на КУТ

 

      Първоначалното обучение на комитета по условия на труда е задължително, както и ежегодишното, но това е друга тема. То предхожда назначаването на членовете на комитета, но се случва след като вече сте се спрели на няколко от своите служители, които ще заемат този важен пост. Така ще се обучават само хора, които имат конкретна нужда от това, за да могат правилно и компетентно да изпълняват своите задължения. Има няколко начина да се състои обучението на членовете на вашия комитет и това зависи от няколко фактори. То се определя от политиката на фирмата по въпроси, свързани с преквалификацията на персонала. Същото е свързано и с възможността на служителите да отсъстват от работния процес и да съвместяват повече от една длъжност. 

       Обучението на комитета по условия на труда често се подценява, тъй като се смята, че като длъжност на непълен работен ден тя не изисква специални умения и знания. Истината е, че вероятно повечето неща са известни на вашите бъдещи членове на КУТ от опита им, но все пак има и още за усвояване и учене. Как да извърши обучението конкретно всеки работодател сам за себе си преценява и избира в зависимост от конкретните условия във своята фирма. Тъй като комитетът трябва да се състои минимум от трима души, то тяхното посещение на курса е добре да се синхронизира. Естествено при повече хора това става по-сложна за осъществяване и може например бъдещите членове да се разделят на групи в зависимост от това какви часове за обучение биха ги устроили най-добре. Възможно е и просто да освободите тотално всички служители, които ще членуват  в комитета, за да присъстват на обучение. Така всичко ще мине по-бързо, работният процес няма да страда дълго и по-скоро те ще могат да заемат длъжността си. За да има работодателят определен контрол върху този процес, обучението може да се извърши на място в зала в предприятието от специално нает за това лектор. 

         Естествено обучението може да се проведе онлайн, като никой не се ангажира с напредъка на другия и не носи отговорност за неговото представяне на финалния тест. Така има доста голяма свобода относно време, начин на подготовка и скорост. Рискът обаче с даването на прекалено много свобода съществува за всеки работодател. Без контрол и обратна връзка много хора биха разтегнали до безкрай този процес на обучение във времето. От този факт ще пострадат както всички други членове на комитета, така и работният процес и интересите на работодателя. 

Дистанционно обучение на Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционнен курс за Координатор по БЗР

Кога да изберем и как да обучим координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционнен курс за Координатор по БЗР

 

 

Изборът на координатор по ЗБУТ в строителството е една от най-важните и първи дейности, за които трябва да се погрижи всеки собственик на фирма от бранша. По силата на наредба, влязла като задължителна от 2004г. обучението на такава фигура се изисква от много от страните, участващи в един проект. С избирането на такъв човек не е ангажиран само изпълнителят. Всеки инвеститор, който има готов изготвен проект за възлагане и изпълнение, трябва да избере своя координатор. Според законовите разпоредби това се налага в случаите, когато проектантите ще бъдат повече от един. Инвестиционното проектиране е началният етап на един проект. Затова координаторът трябва да вземе участие още на този етап от работата.

 

Друг случай, за който ще е необходим координатор по ЗБУТ, е началното участие в конкурс за възлагане на държавна поръчка, свързана със строителство. Участието в конкурса е невъзможно без документация, която да доказва назначаването на координатор, който да е обучен по безопасни условия на труд.

 

Накрая, но не на последно място идва и самият възложител на строителния обект. Координаторът трябва да се назначи, когато изпълнителите или подизпълнителите са повече от един. Това звучи логично, тъй като координацията между отделните звена и подизпълнители трябва да се осъществява успешно, а не всеки да работи по свой собствен план.

 

Тук идва и другия момент – след като сме наясно с всички тези условия, как най-добре да обучим такъв координатор. Би било добре всеки да се заеме съвестно с това обучение, тоест и то трябва да се координира. След като вече сме избрали такъв човек, нужно е управителя на фирмата изпълнител, възложител или проектант да избере най-добрия начин за обучение. Фирменото обучение като разход трябва да бъде задължително за сметка на работодателя. Единият вариант е да се извика инструктор във фирмата, който да провежда на място обучението с всички координатори в работно време. Това е възможно само в случаите, че във фирмата има достатъчно добри условия, за да осъществи тази идея. Иначе би било добро решение работодателят да  закупи нужния брой достъп до курса онлайн и да го предостави на служителите си. Това значително ще съкрати срока на обучение, тъй като онлайн обучението дава възможност да се използват съботите и неделите, както и необичайни часове за работа като например късно вечер, нощем и т.н. След успешно завършен курс за координатор по ЗБУТ в строителството, ремонтните дейности или тези по изграждане могат да следват своя ход нататък.

Дистанционно обучение по Контрол на качеството

Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Предимства на дистанционното обучение по контрол на качеството

Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Дистанционното обучение е тенденция, която се налага в последните години в много направления. Тя набира все повече привърженици, защото има много предимства. Навлязла е и като избор за всеки работодател, който се нуждае от дистанционно обучение по ЗБУТ за своите служители по една или друга причина.

Има много митове, които съпътстват този вид обучение, но не всички от тях отговарят на истината. Когато се касае за контрол на качеството на вложените материали е много важно обучението да е на ниво, тъй като допуснатите грешки могат да доведат до много сериозни последствия като резултат.

Основната причина да се избягва все още дистанционната форма на обучение по ЗБУТ, е предразсъдъкът, че едва ли не трябва да си Бог на компютрите, за да се справиш успешно съвсем не отговаря на истината, защото дистанционното обучение не винаги е свързано с компютърни умения или с компютър въобще. Когато се регистрирате успешно в сайта на някой център за обучение, получавате видео лекции и материали или класически такива на хартия. За всеки има по нещо така както би било най-удобно и достъпно.

Болшинството от хората смятат, че дистанционното обучение няма нищо общо с другото и тази тежест. Всъщност обучението по ЗБУТ се подчинява на едни и същи правила, наредби, следва едни и същи конспекти и изисквания за успешно преминат курс.

Освен всичко по-горе то носи и много предимства. Като например огромното пестене на време и удобството да четете и да се подготвяте в удобна обстановка, например от дома си. Съответно отпадат разходите за командировки и път, които в по-големите фирми, където трябва да се обучат повече хора, се оказват едно доста сериозно перо за разход.

Няма да е грешка да се спомене и че не е нужно да се прекъсва производствения процес с постоянни отсъствия, за да се ходи на курсове и изпити.

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Контрол на качеството

Предимства на дистанционното обучение за Контрол на качеството в стоителството

Строителният бизнес изисква във всеки свой аспект много добре подготвен и отговорен персонал. Продуктът, който излиза от дейността му го изисква. Жилищните и бизнес сградите са с десетки години приложение, засягат сигурността и живота на много хора, ето защо контролът е многоаспектен и сериозен.

        Контролът на качеството е процес, който съпътства строителство в много от неговите етапи. Дистанционното обучение на персонал, който да изпълнява тази функция е най-удачен избор в напрегнатото ежедневие.

        Туй като за много хора контролът на качеството звучи  много общо е редно да се отбележи какво би могло да бъде приложението на такъв успешно завършен курс.

         Всеки от работниците, които участват в изграждането на обекта може да премине такова обучение. Макар и на ниво влагани материали и тяхната сигурност при използването, те биха могли да приложат придобитите знания в много аспекти на строителството, дори след завършването на проекта.

         Не е изключено такъв курс да преминат и представители на ръководството, както и на контролните органи, провеждащи проверки на строителни обекти. Съвременните дистанционни курсове по ЗБУТ не отстъпват по нищо на традиционните такива. Всеки, преминал такъв курс може да започне работа на съответната длъжност със сертификата, който получава.

обучение збут контрол на качеството

         Дистанционното обучение покрива контрол върху изпълнение на строителни проекти, както и на вложените материали и продукти и тяхната безопасност.

         Тъй като лице със сертификат за обучение по контрол на качеството е много нужен, то дистанционното обучение за него би било удачен избор поради многото си предимства. То е основно изискване още на етап регистрация в Камарата на строителите. Освен това всеки търг, било то за обществени поръчки или не, изисква длъжностно лице или лица, с преминат и успешно завършен такъв курс.

         Първоначално компания, която тепърва регистрира своята дейност, е нужно да представи доказателства за наличието на поне едно лице с подходящи знания по контрол на качеството. Естествено с разрастването на дейността ръководството трябва да предвиди средства за обучението на повече длъжностни лица.

         По подобен начин стои въпроса с участие в обществени търгове и поръчки. Техническото лице, което се вписва като контрол по качеството, трябва да е напълно наясно с предвидените да се вложат материали, тяхната безопасност за здравето и живота, както на персонала, така и на всички частично взимащи участие в процеса на строителството.

Онлайн курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

   Придобиване на удостоверение за длъжностно лице по ЗБУТ

  Длъжностното лице по ЗБУТ е позиция, която често не се познава или не се разбира, докато на човек не се наложи да се сблъска с избора на такова лице, за да гарантира добрата и здравословна среда във фирмата. В най-общи линии това лице контролира и синхронизира всички дейности във фирмата с посока на защита и превенции от наранявания и аварии, които биха довели до фатални последици. 

       Удостоверението се придобива с преминаване на курс по ЗБУТ. Този курс е стандартен, регламентиран като времетраене и учебни часове. Има много сайтове и школи, които предлагат такава квалификация за персонала на разумна цена. Решението обикновено се взима от прекия ръководител или собственика на фирмата. Това е така, тъй като по закон това обучение се счита за отговорност на фирмата като разход. Важно за работника, който ще се обучава е да знае, че никой не може да го принуди и не бива да заплаща нищо от себе си за такъв курс. Обучението като време също трябва са е в интерес на работника, тоест да се провежда в работно време, освен ако изрично не е договорен друго и не са предложени адекватни компенсации за отделеното време. 

       Както казахме, удостоверение за длъжностно лице по ЗБУТ се получава, ако курсът е завършен и изпитът е положен с положителна оценка. Записването за такова обучение може да стане по няколко начина. Един от тях е да идете лично на място на адреса на школата за професионално обучение, която е избрана. По този начин е възможно и да внесете парите на място в брой и по този начин вие или вашия служител да си гарантирате място в курса. В други случаи плащането може да се изиска и по друг начин, например чрез банков превод. Важно е да се каже, че какъвто и начин на плащане да сте избрали или да трябва да осъществите, в повечето варианти сумата се изисква авансово и трябва да е внесена на сто процента в пълния й размер. Затова е важно да има финансова подготовка за плащане преди да се предприемат каквито и да е действия по записване. 

        Накрая идва и реда на получаването на сертификат. Удостоверението най-вероятно ще може да получите по удобен за вас начин. Обикновено повечето клиенти предпочитат доставка по куриер. Това е удобен и удачен вариант, но обикновено е за сметка на получателя, така че това е още един разход, който трябва да предвидите като финален за курса за длъжностно лице по ЗБУТ.