Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

дистанционен онлайн курс по координатор збут в строителството

дистанционен онлайн курс по координатор збут в строителството

Координатор по ЗБУТ в строителството.

Координаторът по здраве и безопасност на работното място отговаря за охраната на труда, планира и управлява БЗР, носи отговорността за ефективното постигане на нормативните уредби, изискващи опазване на живота и здравето на работещите. Вече се отделя много време за създаване на безвредни условия за труд на работниците, за налагане на необходимата култура на производството и придружаващите я стандарти, за създаване на ефективни начини за подготовка на програми за БЗР и лица, които да ги прилагат. Такова лице е Координатор по ЗБУТ. Той е с непрекъснато професионално развитие, високо чувство на отговорност и ефективен в работата си по осигуряване на безвредност на работното място.

Координаторът по безопасност и здраве на работното място има за задача да проследява прилагането на изготвения план за охрана на труда, съобразно нормативните уредби, чрез комплекс от мерки. За целта трябва да е запознат с действащото законодателство в съответната производствена област, като прилага мерки за намаляване нивото на риска, произшествията на работното място и професионалните заболявания. Дава инструкции на работещите и ги запознава със задължителните мерки за сигурност. А самият той трябва да е в течение на новите функции за сигурност и в готовност да ги приложи. Координаторът по ЗБУТ извършва техническа, организационна и превантивна работа за подсигуряване безопасността и здравето на работниците и служителите. Постоянно следи и анализира оперативните рискове с цел да предотврати производствени аварии и трудови злополуки.

За координатор по БЗР съответната фирма привлича доказал се професионалист. За стимулиране и подобряване на неговите умения, го изпраща на квалификационни курсове за обучение. Особено използвани напоследък са дистанционните курсове по ЗБУТ. Онлайн обучението е значително улеснение и за компанията, и за обучаващото се лице. По този начин се повишава ефективността на неговата работа. Подготовката, прилагането и поддържането в актуално състояние на програмата за обезпечаване на безвредни и безопасни производствени условия, идентифициране на опасностите и необходимите мерки те да се предотвратят, ще се подобрят, защото се повишава и компетентността на отговорното лице – координаторът по ЗБУТ.