Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Контрол на качеството

Предимства на дистанционното обучение за Контрол на качеството в стоителството

Строителният бизнес изисква във всеки свой аспект много добре подготвен и отговорен персонал. Продуктът, който излиза от дейността му го изисква. Жилищните и бизнес сградите са с десетки години приложение, засягат сигурността и живота на много хора, ето защо контролът е многоаспектен и сериозен.

        Контролът на качеството е процес, който съпътства строителство в много от неговите етапи. Дистанционното обучение на персонал, който да изпълнява тази функция е най-удачен избор в напрегнатото ежедневие.

        Туй като за много хора контролът на качеството звучи  много общо е редно да се отбележи какво би могло да бъде приложението на такъв успешно завършен курс.

         Всеки от работниците, които участват в изграждането на обекта може да премине такова обучение. Макар и на ниво влагани материали и тяхната сигурност при използването, те биха могли да приложат придобитите знания в много аспекти на строителството, дори след завършването на проекта.

         Не е изключено такъв курс да преминат и представители на ръководството, както и на контролните органи, провеждащи проверки на строителни обекти. Съвременните дистанционни курсове по ЗБУТ не отстъпват по нищо на традиционните такива. Всеки, преминал такъв курс може да започне работа на съответната длъжност със сертификата, който получава.

обучение збут контрол на качеството

         Дистанционното обучение покрива контрол върху изпълнение на строителни проекти, както и на вложените материали и продукти и тяхната безопасност.

         Тъй като лице със сертификат за обучение по контрол на качеството е много нужен, то дистанционното обучение за него би било удачен избор поради многото си предимства. То е основно изискване още на етап регистрация в Камарата на строителите. Освен това всеки търг, било то за обществени поръчки или не, изисква длъжностно лице или лица, с преминат и успешно завършен такъв курс.

         Първоначално компания, която тепърва регистрира своята дейност, е нужно да представи доказателства за наличието на поне едно лице с подходящи знания по контрол на качеството. Естествено с разрастването на дейността ръководството трябва да предвиди средства за обучението на повече длъжностни лица.

         По подобен начин стои въпроса с участие в обществени търгове и поръчки. Техническото лице, което се вписва като контрол по качеството, трябва да е напълно наясно с предвидените да се вложат материали, тяхната безопасност за здравето и живота, както на персонала, така и на всички частично взимащи участие в процеса на строителството.

Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР

Онлайн курс за Длъжностно лице за инструктаж

Онлайн курс за длъжностно лице, провеждащо инструктажи

Онлайн курс за Длъжностно лице за инструктаж

      Длъжностното лице за инструктажи се назначава във всяка фирма или организация, без значение на обхвата и вида на дейността й. Тъй като инструктажите, които трябва да се проведат в една организация, са различни и засягат различни работни ситуации, то е нужно да има длъжностно лице, което да носи отговорност за тяхното провеждане.

      По своята същност инструктажите биват няколко вида. Първоначалният е този, който се случва веднага с постъпването по хронологичен ред. Още на първият работен ден служителят го преминава под ръководството на длъжностното лице и полага своя подпис в специална книга, като доказателство за това, че е бил инструктиран.

      Следва ежедневният инструктаж, който не се прилага за всички длъжности. Има много професии, където той не е наложителен. Все пак където се изисква, той се провежда също така от длъжностното лице по инструктажите. Извънредният и периодичният инструктаж също са задължения на това лице.

      Все пак за да изпълнява всички свои функции по инструктажите, това лице би следвало да премине специален курс, с който да придобие право да изпълнява тази длъжност. За да обучите такова лице най-лесно би било да използвате онлайн вариант за това. Защо този начин има най-големи предимства в сравнение с другите познати за това методи? На първо място е качеството на курса. Онлайн обучението на длъжностно лице по инструктажи дава много свобода при избора на организация за обучение. При този вариант не е нужно да се ограничавате само с местоположението, на което се намира фирмата ви или лицето, което ще обучавате. Особено ако фирмата ви има поделение в различни градове, ще си спестите много пътуване и организация по това обучение. На второ място е достъпът до много и най-различна информация, която обучаваното лице ще получи със записването си в този курс. Със записването си то не получава само един учебник или лекции, а много други странични източници, които биха били от полза за курса. Накрая трябва да се каже, че онлайн обучението на длъжностно лице по инструктажи спестява и много средства. Разходите се ограничават до това само да преведете пари за курса, без други излишни главоболия. Няма да има организиране на престой, хотели и пътуване. Лицето няма да има нужда да отсъства от работа и да преустройва личния си график. Всичко се извършва онлайн, а получаването на готовия сертификат при успешно преминат курс се осигурява в рамките на един-два работни дни, след което то успешно може да започне своята работа по инструктиране на персонала и поддържане на безопасни условия на труд във фирмата.  

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

дистанционен онлайн курс по координатор збут в строителството

дистанционен онлайн курс по координатор збут в строителството

Координатор по ЗБУТ в строителството.

Координаторът по здраве и безопасност на работното място отговаря за охраната на труда, планира и управлява БЗР, носи отговорността за ефективното постигане на нормативните уредби, изискващи опазване на живота и здравето на работещите. Вече се отделя много време за създаване на безвредни условия за труд на работниците, за налагане на необходимата култура на производството и придружаващите я стандарти, за създаване на ефективни начини за подготовка на програми за БЗР и лица, които да ги прилагат. Такова лице е Координатор по ЗБУТ. Той е с непрекъснато професионално развитие, високо чувство на отговорност и ефективен в работата си по осигуряване на безвредност на работното място.

Координаторът по безопасност и здраве на работното място има за задача да проследява прилагането на изготвения план за охрана на труда, съобразно нормативните уредби, чрез комплекс от мерки. За целта трябва да е запознат с действащото законодателство в съответната производствена област, като прилага мерки за намаляване нивото на риска, произшествията на работното място и професионалните заболявания. Дава инструкции на работещите и ги запознава със задължителните мерки за сигурност. А самият той трябва да е в течение на новите функции за сигурност и в готовност да ги приложи. Координаторът по ЗБУТ извършва техническа, организационна и превантивна работа за подсигуряване безопасността и здравето на работниците и служителите. Постоянно следи и анализира оперативните рискове с цел да предотврати производствени аварии и трудови злополуки.

За координатор по БЗР съответната фирма привлича доказал се професионалист. За стимулиране и подобряване на неговите умения, го изпраща на квалификационни курсове за обучение. Особено използвани напоследък са дистанционните курсове по ЗБУТ. Онлайн обучението е значително улеснение и за компанията, и за обучаващото се лице. По този начин се повишава ефективността на неговата работа. Подготовката, прилагането и поддържането в актуално състояние на програмата за обезпечаване на безвредни и безопасни производствени условия, идентифициране на опасностите и необходимите мерки те да се предотвратят, ще се подобрят, защото се повишава и компетентността на отговорното лице – координаторът по ЗБУТ.

Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ / ГУТ

Дистанционен курс за първоначално обучение на КУТ и ГУТ

Значението на сертификата за ежегодишно обучение на ГУТ

Дистанционен курс за първоначално обучение на КУТ и ГУТ

Много често се e случвало да чуваме за комитети или групи за условия на труда. Не всички обаче естествено разбират важността и степента на задължителност на тези групи във фирмите, в които рискът от физическо нараняване е значително голям. За това дали да се сформира комитет или група в дадена компания има значение броя на служителите, които са на договор в нея. И така се стига до решението, че големи фирми с персонал над петдесет души се нуждаят от комитет по условие на труда. Съответно по-малките такива имат нужда от група по условия на труда. Изискването към броя членове е минимален. Те трябва да бъдат не повече от двама. В този случай единия е работодателят или негов законен и посочен представител. Другият член на групата задължително се излъчва от страната на работниците.

Макар и да се предполага, че работейки в тази сфера, и единият и другият член на групата са натрупали достатъчно опит, то все пак те задължително преминават допълнително обучение по безопасност на труда. Първоначалното обучение е най-важно и то съответно е по-продължително. Всяка такова обучение завършва логично с получаване на сертификат, без разлика във формата на обучение – било то на място или дистанционно.

Едно от нещата, които членовете на ГУТ ще научат, е че те задължително трябва да преминават ежегодишно обучение по безопасност. При всяко такова обучение, те също получават необходимите документи, с които доказват, че то е преминало успешно и в срок. Значението на сертификата за ежегодишно обучение на ГУТ е неразделна част към основния сертификат за обучение на членовете. В случай, че такова обучение не бъде осъществено, то обезмисля останалото и влияе върху валидността на другия сертификат. Ежегодишното обучение на ГУТ има за цел да представи нови неща, в случай, че има такива. Те трябва да се прилагат успешно в практиката. Освен това неговата цел е да припомня, тъй като за радост не всеки ден се случват събития, при които да приложим знанията си за безопасност на труда. Както знаем членуването в ГУТ е свързано и с воденето и представянето на задължителна документация. Сертификатът за ежегодишно обучение на ГУТ дава право на членовете му да представляват фирмата при проверки. На всяко ежегодишно обучение се обсъждат и новостите при поддържането на документация. Така всеки от членовете е в крак с промените и тенденциите и може лесно и правилно да организира своята работа по безопасност на труда.

 

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Бързо и лесно учредяване на ГУТ

Съществуването на ГУТ или група по условия на труда е условие, което се налага да се изпълни в повечето фирми. То е необходимо поради изискването всяко предприятие с персонал над пет човека до максимум петдесет да има такава функционираща и обучена група от хора.

Сигурността на труда често е подценявана част от работния процес. Ето защо в повечето случаи има голяма неяснота при избора и учредяването на комитетите и групите по условия на труд.

Все пак при добро желание, това би могло да стане по най-добрия начин и в няколко лесни стъпки.

Съществуването на група по условия на труда получава задължителен характер веднага след като петият човек е назначен в предприятието. Макар и основното звено на фирмата да е малко, не е изключено тя да има подразделения в други райони. Всяко от тях също подлежи на закона за сформиране на ГУТ.

Естествено е следващия въпрос да е свързан с броя на членовете му. Тъй като той е пряко съотнесен към общия брой на служителите, той не трябва да е повече от двама души. Съответно за да има равнопоставеност, единият трябва да е представител на работната сила, а другият на ръководството. Спорен е въпроса дали може работодателят да възлага пълномощия на други хора. Обикновено се налага самият той да е единствен представител от страна на ръководството.

Следва въпроса с обучението. Всеки работодател трябва да знае, че той и другият представител трябва да преминат обучение в рамките на тридесет часа, за да са правоспособни представители на ГУТ. За целта често се избира онлайн вариант за обучение по ЗБУТ, което ще избегне много неудобства. На първо място обикновено управителите са твърде заети, а представителят на работната сила има и други задължения във фирмата. Дистанционното обучение не е ограничено във времето и мястото, а и не налага управител и работник да се чувстват неудобно от времето, прекарано заедно. Освен това при дистанционното обучение по ЗБУТ курсистите имат достъп до материалите за тяхното обучение в специална платформа по 24 часа в денонощието.

Накрая, но не на последно място ГУТ трябва да подържа обучение всяка година. Ако и грижата за документалната част съпътства всичко гореспоменато, резултатът е лесно и безпроблемно учредена и функционираща група по условия на труда, която покрива всички нормативни изисквания.

 

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице в строителството

Роля на сертификата за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

 

    Наличието на длъжностно лице по ЗБУТ в една фирма е много важен процес. Казвам процес, защото до назначаването на такъв се стига нелеко понякога. Законът изисква всяка компания да има такъв представител, който да взима отношение при проверки от оторизирани органи и да води качествена документация за плановете за безопасност, които се следват ежедневно.

    Обикновено в една фирма с дългогодишна дейност на пазара има много също дългогодишни служители, които могат да изпълняват тази длъжност. Няма нищо по-ценно от опита и сблъсъка с реални извънредни ситуации. Също така не всеки има хладнокръвието да запази спокойствие и да действа логично, когато види негов колега, попаднал в сериозна трудова злополука. Така че опитът и лоялността са първите критерии, по които трябва да подберете своето длъжностно лице по ЗБУТ.

    И най-дългият опит обаче не е достатъчен за заемането на тази длъжност. Основното, което трябва да се направи, е да се премине лицензиран курс по ЗБУТ в строителството. Длъжностното лице по ЗБУТ в строителството трябва да умее да обхваща всички дейности в строителния бизнес. Тук няма важни и второстепенни такива. Всяка дейност е обвързана с предишна или следваща и един момент невнимание носи последствия за хора, които не очакват това да е така. Сертификатът за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството носи много отговорности, но дава и правото на лицето да изисква от всеки от своите подчинени или колеги същата отговорност, да следи и наказва за нехайство. Този сертификат дава ролята на официален представител, но успешното обезопасяване на работния процес е отговорност на всеки работник – от първия по последния, който прекрачва границите на строителния обект.

     Сертификатът за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството дава правото на служителят да взаимодейства ежедневно с ръководителите на всички звена. Те приемат указанията от него за новите дейности и ги свеждат до знанието на хората в своя отдел. Общият план за безопасност и здраве също се разработва в пряко сътрудничество с тях и длъжностното лице. На базата на неговите знания от курса по ЗБУТ и техните практически ежедневни умения те ще са в състояние да изготвят реален план, който наистина да работи. Затова освен всички други критерии за подбор, спрете се на личност, която има сговорчив характер, умее да приема съвети, но и да държи на своето. Уважението на другите към тази личност и признаването на неговия авторитет е ключово за успешното сътрудничество и постигането на безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

    Наличието на длъжностно лице по ЗБУТ в една фирма е много важен процес. Казвам процес, защото до назначаването на такъв се стига нелеко понякога. Законът изисква всяка компания да има такъв представител, който да взима отношение при проверки от оторизирани органи и да води качествена документация за плановете за безопасност, които се следват ежедневно.

    Обикновено в една фирма с дългогодишна дейност на пазара има много също дългогодишни служители, които могат да изпълняват тази длъжност. Няма нищо по-ценно от опита и сблъсъка с реални извънредни ситуации. Също така не всеки има хладнокръвието да запази спокойствие и да действа логично, когато види негов колега, попаднал в сериозна трудова злополука. Така че опитът и лоялността са първите критерии, по които трябва да подберете своето длъжностно лице по ЗБУТ.