Дистанционно обучение на Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционнен курс за Координатор по БЗР

Кога да изберем и как да обучим координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционнен курс за Координатор по БЗР

 

 

Изборът на координатор по ЗБУТ в строителството е една от най-важните и първи дейности, за които трябва да се погрижи всеки собственик на фирма от бранша. По силата на наредба, влязла като задължителна от 2004г. обучението на такава фигура се изисква от много от страните, участващи в един проект. С избирането на такъв човек не е ангажиран само изпълнителят. Всеки инвеститор, който има готов изготвен проект за възлагане и изпълнение, трябва да избере своя координатор. Според законовите разпоредби това се налага в случаите, когато проектантите ще бъдат повече от един. Инвестиционното проектиране е началният етап на един проект. Затова координаторът трябва да вземе участие още на този етап от работата.

 

Друг случай, за който ще е необходим координатор по ЗБУТ, е началното участие в конкурс за възлагане на държавна поръчка, свързана със строителство. Участието в конкурса е невъзможно без документация, която да доказва назначаването на координатор, който да е обучен по безопасни условия на труд.

 

Накрая, но не на последно място идва и самият възложител на строителния обект. Координаторът трябва да се назначи, когато изпълнителите или подизпълнителите са повече от един. Това звучи логично, тъй като координацията между отделните звена и подизпълнители трябва да се осъществява успешно, а не всеки да работи по свой собствен план.

 

Тук идва и другия момент – след като сме наясно с всички тези условия, как най-добре да обучим такъв координатор. Би било добре всеки да се заеме съвестно с това обучение, тоест и то трябва да се координира. След като вече сме избрали такъв човек, нужно е управителя на фирмата изпълнител, възложител или проектант да избере най-добрия начин за обучение. Фирменото обучение като разход трябва да бъде задължително за сметка на работодателя. Единият вариант е да се извика инструктор във фирмата, който да провежда на място обучението с всички координатори в работно време. Това е възможно само в случаите, че във фирмата има достатъчно добри условия, за да осъществи тази идея. Иначе би било добро решение работодателят да  закупи нужния брой достъп до курса онлайн и да го предостави на служителите си. Това значително ще съкрати срока на обучение, тъй като онлайн обучението дава възможност да се използват съботите и неделите, както и необичайни часове за работа като например късно вечер, нощем и т.н. След успешно завършен курс за координатор по ЗБУТ в строителството, ремонтните дейности или тези по изграждане могат да следват своя ход нататък.

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

дистанционен онлайн курс по координатор збут в строителството

дистанционен онлайн курс по координатор збут в строителството

Координатор по ЗБУТ в строителството.

Координаторът по здраве и безопасност на работното място отговаря за охраната на труда, планира и управлява БЗР, носи отговорността за ефективното постигане на нормативните уредби, изискващи опазване на живота и здравето на работещите. Вече се отделя много време за създаване на безвредни условия за труд на работниците, за налагане на необходимата култура на производството и придружаващите я стандарти, за създаване на ефективни начини за подготовка на програми за БЗР и лица, които да ги прилагат. Такова лице е Координатор по ЗБУТ. Той е с непрекъснато професионално развитие, високо чувство на отговорност и ефективен в работата си по осигуряване на безвредност на работното място.

Координаторът по безопасност и здраве на работното място има за задача да проследява прилагането на изготвения план за охрана на труда, съобразно нормативните уредби, чрез комплекс от мерки. За целта трябва да е запознат с действащото законодателство в съответната производствена област, като прилага мерки за намаляване нивото на риска, произшествията на работното място и професионалните заболявания. Дава инструкции на работещите и ги запознава със задължителните мерки за сигурност. А самият той трябва да е в течение на новите функции за сигурност и в готовност да ги приложи. Координаторът по ЗБУТ извършва техническа, организационна и превантивна работа за подсигуряване безопасността и здравето на работниците и служителите. Постоянно следи и анализира оперативните рискове с цел да предотврати производствени аварии и трудови злополуки.

За координатор по БЗР съответната фирма привлича доказал се професионалист. За стимулиране и подобряване на неговите умения, го изпраща на квалификационни курсове за обучение. Особено използвани напоследък са дистанционните курсове по ЗБУТ. Онлайн обучението е значително улеснение и за компанията, и за обучаващото се лице. По този начин се повишава ефективността на неговата работа. Подготовката, прилагането и поддържането в актуално състояние на програмата за обезпечаване на безвредни и безопасни производствени условия, идентифициране на опасностите и необходимите мерки те да се предотвратят, ще се подобрят, защото се повишава и компетентността на отговорното лице – координаторът по ЗБУТ.