Дистанционно ежегодно обучение по ЗБУТ на КУТ/ГУТ

Дистанционна ежегодно обучение по ЗБУТ на КУТ /ГУТ

Поддържане на ежегодно онлайн обучение за представители на КУТ

Дистанционна ежегодно обучение по ЗБУТ на КУТ /ГУТ

            Според българското законодателство, всяка компания с назначен персонал над петдесет души на постоянен договор следва да избере и назначи със заповед на управителя специализиран Комитет по условия на труда или накратко КУТ, който да осигурява безопасна и здравословна среда на труд. 

            Членовете на КУТ следва да преминат първоначално обучение, което да ги въведе в това, което трябва да следят като такива. След като веднъж са въведени в основните принципи на безопасност, представителите на КУТ трябва да преминават ежегоден курс и инструктаж, за поддържане на адекватни и безопасни условия на труд. 

           Изборът, направен спрямо условията ( например фактът, че участниците в КУТ обикновено са ангажирани и с други аспекти на фирмената работа ) следва да се изходи от обстоятелството, че първоначалното въвеждащо обучение трябва да е едновременно минимално ангажиращо в дневната част на деня и в същото време интерактивно и достатъчно качествено. Като се добави и фактът, че избраните членове ежегодно трябва да затвърждават своите знания, финансовата част не е за подценяване.  

            С избора на онлайн първоначално обучение по ЗБУТ на представители на КУТ, работодателят печели много в дългосрочен план. В условията на огромна конкуренция във виртуалното пространство, платформите за онлайн обучение предлагат много изгодни условия. Като се добави фактът, че това специализирано обучение се провежда всяка година, най-вероятно биха могли да бъдат договорени допълнителни отстъпки за лоялни клиенти, които допълнително да облекчат разходите на бизнеса за обучение. 

            Накрая, но не на последно място трябва да се знае, че ежегодното обучение за представители на КУТ, било то онлайн или не, изисква наличието и съхранението на фирмена документация, за провеждането на такова. За разлика от първоначалния инструктаж от персонала, ежегодното поддържане на КУТ изисква по-малко часове на обучение. Според нормативната база това са шест учебни часа. Естествено това е минимум, но и той би бил достатъчен.

             С попълването на протокол от проведеното обучение с подробно описание на темите, лекторите и участниците в него, може да се счита, че ежегодното обучение за представители на КУТ е успешно завършило. Протоколът, който се изготвя ежегодно, е неразделна част от документацията за първоначално обучение, както и от заповедите за избор на представители на КУТ.  

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ/ГУТ

Как да се състои първоначалното обучение на КУТ

 

      Първоначалното обучение на комитета по условия на труда е задължително, както и ежегодишното, но това е друга тема. То предхожда назначаването на членовете на комитета, но се случва след като вече сте се спрели на няколко от своите служители, които ще заемат този важен пост. Така ще се обучават само хора, които имат конкретна нужда от това, за да могат правилно и компетентно да изпълняват своите задължения. Има няколко начина да се състои обучението на членовете на вашия комитет и това зависи от няколко фактори. То се определя от политиката на фирмата по въпроси, свързани с преквалификацията на персонала. Същото е свързано и с възможността на служителите да отсъстват от работния процес и да съвместяват повече от една длъжност. 

       Обучението на комитета по условия на труда често се подценява, тъй като се смята, че като длъжност на непълен работен ден тя не изисква специални умения и знания. Истината е, че вероятно повечето неща са известни на вашите бъдещи членове на КУТ от опита им, но все пак има и още за усвояване и учене. Как да извърши обучението конкретно всеки работодател сам за себе си преценява и избира в зависимост от конкретните условия във своята фирма. Тъй като комитетът трябва да се състои минимум от трима души, то тяхното посещение на курса е добре да се синхронизира. Естествено при повече хора това става по-сложна за осъществяване и може например бъдещите членове да се разделят на групи в зависимост от това какви часове за обучение биха ги устроили най-добре. Възможно е и просто да освободите тотално всички служители, които ще членуват  в комитета, за да присъстват на обучение. Така всичко ще мине по-бързо, работният процес няма да страда дълго и по-скоро те ще могат да заемат длъжността си. За да има работодателят определен контрол върху този процес, обучението може да се извърши на място в зала в предприятието от специално нает за това лектор. 

         Естествено обучението може да се проведе онлайн, като никой не се ангажира с напредъка на другия и не носи отговорност за неговото представяне на финалния тест. Така има доста голяма свобода относно време, начин на подготовка и скорост. Рискът обаче с даването на прекалено много свобода съществува за всеки работодател. Без контрол и обратна връзка много хора биха разтегнали до безкрай този процес на обучение във времето. От този факт ще пострадат както всички други членове на комитета, така и работният процес и интересите на работодателя. 

Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ / ГУТ

Дистанционен курс за първоначално обучение на КУТ и ГУТ

Значението на сертификата за ежегодишно обучение на ГУТ

Дистанционен курс за първоначално обучение на КУТ и ГУТ

Много често се e случвало да чуваме за комитети или групи за условия на труда. Не всички обаче естествено разбират важността и степента на задължителност на тези групи във фирмите, в които рискът от физическо нараняване е значително голям. За това дали да се сформира комитет или група в дадена компания има значение броя на служителите, които са на договор в нея. И така се стига до решението, че големи фирми с персонал над петдесет души се нуждаят от комитет по условие на труда. Съответно по-малките такива имат нужда от група по условия на труда. Изискването към броя членове е минимален. Те трябва да бъдат не повече от двама. В този случай единия е работодателят или негов законен и посочен представител. Другият член на групата задължително се излъчва от страната на работниците.

Макар и да се предполага, че работейки в тази сфера, и единият и другият член на групата са натрупали достатъчно опит, то все пак те задължително преминават допълнително обучение по безопасност на труда. Първоначалното обучение е най-важно и то съответно е по-продължително. Всяка такова обучение завършва логично с получаване на сертификат, без разлика във формата на обучение – било то на място или дистанционно.

Едно от нещата, които членовете на ГУТ ще научат, е че те задължително трябва да преминават ежегодишно обучение по безопасност. При всяко такова обучение, те също получават необходимите документи, с които доказват, че то е преминало успешно и в срок. Значението на сертификата за ежегодишно обучение на ГУТ е неразделна част към основния сертификат за обучение на членовете. В случай, че такова обучение не бъде осъществено, то обезмисля останалото и влияе върху валидността на другия сертификат. Ежегодишното обучение на ГУТ има за цел да представи нови неща, в случай, че има такива. Те трябва да се прилагат успешно в практиката. Освен това неговата цел е да припомня, тъй като за радост не всеки ден се случват събития, при които да приложим знанията си за безопасност на труда. Както знаем членуването в ГУТ е свързано и с воденето и представянето на задължителна документация. Сертификатът за ежегодишно обучение на ГУТ дава право на членовете му да представляват фирмата при проверки. На всяко ежегодишно обучение се обсъждат и новостите при поддържането на документация. Така всеки от членовете е в крак с промените и тенденциите и може лесно и правилно да организира своята работа по безопасност на труда.

 

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Бързо и лесно учредяване на ГУТ

Съществуването на ГУТ или група по условия на труда е условие, което се налага да се изпълни в повечето фирми. То е необходимо поради изискването всяко предприятие с персонал над пет човека до максимум петдесет да има такава функционираща и обучена група от хора.

Сигурността на труда често е подценявана част от работния процес. Ето защо в повечето случаи има голяма неяснота при избора и учредяването на комитетите и групите по условия на труд.

Все пак при добро желание, това би могло да стане по най-добрия начин и в няколко лесни стъпки.

Съществуването на група по условия на труда получава задължителен характер веднага след като петият човек е назначен в предприятието. Макар и основното звено на фирмата да е малко, не е изключено тя да има подразделения в други райони. Всяко от тях също подлежи на закона за сформиране на ГУТ.

Естествено е следващия въпрос да е свързан с броя на членовете му. Тъй като той е пряко съотнесен към общия брой на служителите, той не трябва да е повече от двама души. Съответно за да има равнопоставеност, единият трябва да е представител на работната сила, а другият на ръководството. Спорен е въпроса дали може работодателят да възлага пълномощия на други хора. Обикновено се налага самият той да е единствен представител от страна на ръководството.

Следва въпроса с обучението. Всеки работодател трябва да знае, че той и другият представител трябва да преминат обучение в рамките на тридесет часа, за да са правоспособни представители на ГУТ. За целта често се избира онлайн вариант за обучение по ЗБУТ, което ще избегне много неудобства. На първо място обикновено управителите са твърде заети, а представителят на работната сила има и други задължения във фирмата. Дистанционното обучение не е ограничено във времето и мястото, а и не налага управител и работник да се чувстват неудобно от времето, прекарано заедно. Освен това при дистанционното обучение по ЗБУТ курсистите имат достъп до материалите за тяхното обучение в специална платформа по 24 часа в денонощието.

Накрая, но не на последно място ГУТ трябва да подържа обучение всяка година. Ако и грижата за документалната част съпътства всичко гореспоменато, резултатът е лесно и безпроблемно учредена и функционираща група по условия на труда, която покрива всички нормативни изисквания.